Tuesday, 5 December 2017

SOLID principles

Single responsibility principle

a class should have only a single responsibility (i.e. changes to only one part of the software's specification should be able to affect the specification of the class).

Open/closed principle

“software entities … should be open for extension, but closed for modification.”

Liskov substitution principle

“objects in a program should be replaceable with instances of their subtypes without altering the correctness of that program.” See also design by contract.

Interface segregation principle

“many client-specific interfaces are better than one general-purpose interface.”

Dependency inversion principle

one should “depend upon abstractions, [not] concretions.”

Zasada odwracania zależności składa się z dwóch następujących części:
  1. Moduły wysokopoziomowe nie powinny zależeć od modułów niskopoziomowych. Obie grupy modułów powinny zależeć od abstrakcji.
  2. Abstrakcje nie powinny zależeć od szczegółowych rozwiązań. To szczegółowe rozwiązania powinny zależeć od abstrakcji.
Jeśli chodzi o zależność od abstrakcji, można to zamknąć w jednej prostej formule: pisany przez nas kod nie powinien być uzależniony od konkretnej klasy, zależności takie powinny kończyć się na klasach abstrakcyjnych bądź interfejsach. Zasadę zależności od abstrakcji (ang. depend on abstractions) można również streścić w trzech prostych punktach:
  • Żadna zmienna nie powinna zawierać referencji do konkretnej klasy.
  • Żadna klasa nie powinna dziedziczyć po konkretnej klasie.
  • Żadna metoda nie powinna przykrywać metody zaimplementowanej w którejkolwiek z klas bazowych.
  • Podstawowymi zaletami zasady odwracania zależności jest to, że właściwe jej stosowanie jest kluczowe, jeśli chcemy tworzyć frameworki wielokrotnego użytku. Ma ona również duży wpływ na odporność kodu źródłowego na przyszłe zmiany, ponieważ zgodnie z tą zasadą abstrakcje, a także szczegółowe mechanizmy są od siebie odizolowane, co z kolei wpływa na to, że tworzony kod jest dużo prostszy w konserwacji.
Code examples of SOLID principles for JavaScript
https://gist.github.com/Crizstian/ba39c6fdbb30a40c738e3c07ea83b5c1No comments:

Post a Comment